Vacature Directeur RAV Brabant Midden-West-Noord

De Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (hierna de RAV Brabant MWN) verzorgt de ambulancezorg binnen de regio Midden- en West-Brabant en de regio Brabant-Noord. Zij doet dit met 85 ambulances vanaf 26 standplaatsen, gecoördineerd door twee meldkamers. Naast acute spoedritten wordt ook laag- en midden-complex vervoer verzorgd. In 2021 waren dat bij elkaar ongeveer 130.000 ritten. Er werken circa 700 medewerkers, waarvan 630 in de executieve dienst (ambulance en meldkamer) en 70 in management, staf en ondersteunende functies.

De RAV Brabant MWN is een zelfstandige ambulancezorgvoorziening, in 2006 ontstaan door een samenvoeging van de ambulancediensten van de GGD West-Brabant en de GGD Hart voor Brabant. De rechtsvorm is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) van de 35 gemeenten in het verzorgingsgebied.

Organisatiestructuur 


De wereld van de acute zorg is volop in beweging. De RAV Brabant MWN is een belangrijke speler binnen de keten van de acute zorg in Brabant en wil een actieve bijdrage leveren aan het versterken van deze keten. Zij biedt ambulancezorg vanuit het hart met als uitgangspunt het verschil maken in de leefwereld van de patiënt. Dit wil zij bereiken door middel van innovatieve projecten zoals zorgcoördinatie en gedifferentieerde mobiele zorg, waarbij patiënt en zorgvraag centraal staan. De medewerkers vormen de kern van de organisatie en alleen met hun inzet kunnen deze doelen gerealiseerd worden. De organisatie investeert volop in de ontwikkeling en vitaliteit van haar professionals en biedt kaders en richtlijnen waarbinnen zij hun persoonlijke bijdrage levert aan de doelstellingen van de organisatie.

Het bestuur van de RAV Brabant MWN bestaat uit een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB). Het AB van de RAV bestaat uit 35 leden, meestal de portefeuillehouders Volksgezondheid van de 35 gemeenten. Het DB van de RAV heeft 6 leden en draagt de uitoefening van zijn bevoegdheden, voor zover als mogelijk, in mandaat op aan de directeur RAV die tevens secretaris is van het AB en het DB.

De directeur RAV is verantwoordelijk voor twee organisatieonderdelen, de RAV Brabant-Noord en de RAV Midden-West-Brabant, die congruent zijn met de Veiligheidsregio’s en waarvoor de minister van VWS per 1 januari 2020 een aanwijzing als RAV heeft afgegeven. De directeur RAV is vanuit zijn hoedanigheid ook verantwoordelijk voor het functioneren van de meldkamers ambulancezorg van de RAV Brabant-Noord in Den Bosch en van Midden-West-Brabant in Bergen op Zoom. Beide meldkamers zijn, samen met de meldkamers van brandweer en politie, gehuisvest op de locaties van de Landelijke Meldkamer Samenwerking. De directeur RAV is lid van het directieteam van de meldkamer(s).

De RAV-organisatie wordt geleid door de directeur RAV en een managementteam (MT), ondersteund door een directiesecretaris. In het MT hebben de managers van de diverse bedrijfsonderdelen zitting. De leden van het MT zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het realiseren van de RAV-brede doelstellingen op het terrein van de (acute) ambulancezorg.

De ondersteuning van de bedrijfsvoering is tweeledig. Enerzijds wordt de bedrijfsvoering in belangrijke mate ondersteund vanuit de diverse stafafdelingen en afdeling bedrijfsondersteuning van de RAV Brabant MWN zelf, anderzijds zijn een deel van de ondersteunende taken belegd bij Hét Servicecentrum (HSC) dat wordt gedeeld met de GGD Hart voor Brabant, de GGD West-Brabant en de GGD Noord- en Oost-Gelderland.

De opdracht van de directeur RAV Brabant MWN

De volgende zaken vragen aandacht van de directeur RAV :

 • Samen met het MT en het personeel van de executive dienst de RAV-organisatie leiden, de doelstellingen realiseren uit het meerjarenplan, optimaliseren van de prestaties en de ingezette koers van de transitie van de organisatie voortzetten;
 • Verder professionaliseren en ontwikkelen van de RAV-organisatie: systemen en processen van de bedrijfsondersteunende afdelingen, leiderschapsontwikkeling, voortgang bewaken;
 • De verhouding met het bestuurlijke veld versterken en onderhouden, weten welke vraagstukken daar spelen, relevante punten agenderen en actief participeren;
 • Blijvend de verhouding met de partners in de (acute) zorg- en veiligheidsketen optimaliseren en onderhouden, meebewegen met de veranderingen die zich in de zorg voordoen maar daarin ook vernieuwend zijn en blijven;
 • Proactief de samenwerking zoeken met collega RAV-en en versterken van de onderlinge samenwerking binnen de brancheorganisatie Ambulancezorg Nederland;
 • Ontwikkelen en onderhouden van diverse externe (samenwerkings)relaties met regionale en landelijke partners op de terreinen onderzoek en onderwijs;
 • Optreden als directeur van dienst ingeval van een interne of externe crisis en leidinggeven aan de crisisorganisatie van de RAV.

Profiel van de directeur RAV Brabant MWN

De directeur RAV beschikt over de volgende persoonlijke kwaliteiten:

 • Benaderbare en inspirerende leider, een verbindend boegbeeld met een samenwerkingsgerichte stijl, die staat voor zijn/haar mensen, uitgaand van ieders verantwoordelijkheden, gebruikmakend van de verschillende kwaliteiten van medewerkers;
 • Authentieke persoonlijkheid met een open blik, flair, can-do mentaliteit en de nodige stijlflexibiliteit om mee te bewegen en waar nodig het juiste gesprek, formeel of informeel, aan de juiste tafel te voeren;
 • Strategische denker en kijk op de toekomstige ontwikkeling van de (acute) zorg, zoals extramuralisatie, ketensamenwerking, zorgcoördinatie, doelmatigheidsdiscussies en functiedifferentiatie, en de positionering van de organisatie in deze ontwikkeling in een complex speelveld met partners in de zorg- en veiligheidsketen;
 • Kansen zien om te blijven ontwikkelen en cliëntgericht te innoveren in de zorgketen door slimmer te organiseren in een context waar grote druk staat op de kosten en arbeidsmarkt;
 • Politieke en omgevingssensitiviteit, met oog voor regio-specifieke kenmerken en bestuurlijke dynamiek, gericht op het gezamenlijk belang, in staat te anticiperen op verschillen en deze te kunnen overbruggen, belangen te behartigen in de acute zorgketen;
 • Overzicht houden, over bestaande organisatiestructuren heen kunnen kijken, in staat om adequaat te handelen in spanningsvolle situaties en de juiste afwegingen te maken rekening houdend met complexe belangen, wet- en regelgeving, adviezen van professionals en best practices;
 • Stevige en resultaatgerichte onderhandelaar, met respect voor de belangen van de wederpartij en aandacht voor de onderlinge relatie.

De directeur RAV Brabant MWN beschikt over:

 • Een afgeronde academische opleiding, bij voorkeur gerelateerd aan de gezondheidszorg of een sterke affiniteit met de acute zorg, aangevuld met een bedrijfskundige opleiding.
 • Aantoonbare affiniteit met en bij voorkeur ervaring in de (acute) zorg of aanpalende sector met vergelijkbare dynamieken.
 • Ervaring met het ontwikkelen van organisaties in een complexe en veranderende context.
 • Een intrinsieke motivatie om in dialoog te zijn met de medezeggenschapsorganen.

Arbeidsvoorwaarden

De RAV Brabant MWN biedt een aanstelling in schaal functiegroep 80 van de cao Ambulancezorg. De Wet Normering Topinkomens (WNT) is van toepassing. De standplaats is Breda of Den Bosch. Voor de operationele inzet maakt de Directeur RAV deel uit van een DVD-bereikbaarheid (met vergoeding conform de cao Ambulancezorg). Dit betekent gemiddeld één keer in de vijf weken een week lang bereikbaarheidsdienst, met een opkomsttijd van ten hoogste één uur. Daarnaast biedt de RAV een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.

De procedure

RAV Brabant MWN laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Karen Kragt en Nicolette van Helsdingen, partner bij Partners at Work. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij de selectiecommissie geïntroduceerd. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende diversiteitskenmerken. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een selectie- en een verdiepingsgesprek met de selectiecommissie, bestaande uit twee leden van het dagelijks bestuur, de directeur publieke gezondheid van GGD Hart voor Brabant, en een lid van het management team. Vervolgens vindt er een adviesgesprek plaats met een delegatie uit het management team en een gesprek met de vertegenwoordigers van de ondernemingsraad en de cliëntenraad.

Reageren op deze vacature?

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan uw CV en motivatie via de knop NU SOLLICITEREN.

Deze vacature wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld. Een online Talenten Motivatie Analyse (TMA) en het inwinnen van referenties kunnen onderdeel van de procedure zijn.

Bij vragen over deze vacature kunt u telefonisch contact opnemen met Karen Kragt of Nicolette van Helsdingen via 035 – 548 0760.

Bronnen