Begroting 2025

De kaders van de begroting worden jaarlijks neergelegd in een kaderbrief. Deze kaderbrief wordt uiterlijk 1 februari aan de gemeenten verstrekt. De begroting zelf wordt vóór 15 april voorgelegd aan de gemeenteraden voor het vernemen van een zienswijze. Als het aantal gemeenten dat akkoord gaat samen meer dan de helft van de inwoners van het werkgebied van de RAV vertegenwoordigt, kan de begroting worden vastgesteld door het AB RAV in haar jaarlijkse vergadering van juli.

De Kaderbrief Begroting 2025 is op 31 januari 2024 naar de gemeenten gestuurd en geplaatst op onze website. De conceptbegroting 2025 is op 3 april 2024 aangeboden aan de gemeenteraden met het verzoek om hun zienswijze kenbaar te maken, na vaststelling door het Dagelijks Bestuur in haar vergadering van 3 april. De conceptbegroting 2025 wordt ter vaststelling geagendeerd in de jaarlijkse vergadering van het Algemeen Bestuur, die plaatsvindt op 27 juni 2024.