meerjarenplan 2022-2025

Met trots presenteren wij het meerjarenplan 2022-2025 van onze RAV. Dit beleidsplan is onze vertaling van de visie van het ministerie van VWS en Ambulancezorg Nederland op de toekomst van de ambulancezorg. Een visie die wij als RAV volledig onderschrijven en in dit plan verder hebben uitgewerkt in een aantal voor ons concrete doelstellingen.

Een organisatie met visie

Ambulancezorg vanuit het hart!

Ons meerjarenplan

Deze pagina laat zien hoe ver we zijn met het verwezenlijken van de doelen in ons meerjarenplan. Per aandachtsgebied zijn de ontwikkelingen op de voet te volgen.

De patiënt

De zorgvraag verandert. De Nederlandse bevolking wordt steeds ouder. Deze autonome, zelfredzame ouderen blijven steeds vaker zelfstandig wonen, ondanks dat er in deze groep vaak sprake is van meer ziektes tegelijkertijd. De RAV wordt daardoor steeds vaker ingezet voor ziektebeelden waarvoor onze reguliere ambulanceverpleegkundigen niet zijn opgeleid of waarvoor om verschillende redenen niet de huisarts wordt geraadpleegd maar 112 wordt gebeld. We vinden dat de zorg moet aansluiten op de behoeften van de patiënt. We streven dan ook naar zorgcoördinatie en mobiele zorg, waarbij de patiënt en de zorgvraag centraal staan. 

Onze maatschappij

Als RAV staan wij – letterlijk – midden in de maatschappij. Naast het verlenen van de dagelijkse ambulancezorg aan de patiënt zijn wij er ook voor alle burgers in ons werkgebied. Dit gebeurt op verschillende manieren. Zo bereiden wij ons goed ons op hulpverlening die nodig is in het geval van rampen, grootschalige ongevallen, terroristische aanslagen of een crisis als gevolg van een pandemie. We zorgen ervoor dat ons beleid en procedures op orde zijn en trainen onze medewerkers op doortastend handelen tijdens dit soort bijzondere situaties. Ook zijn we actief in het delen van kennis en informatie. We leggen graag uit hoe ons werk in elkaar zit en wat de burger van ons kan verwachten.

De ketenpartners

Om de patiënt zo goed mogelijk te helpen, is intensieve samenwerking met de partners in de zorgketen nodig. Integrale zorg is daarbij de stip op de horizon. Ook het tekort van zorgpersoneel vraagt om samen zoeken naar oplossingen. De komende jaren investeren wij dan ook in intensieve samenwerking met ketenpartners, zoals het ziekenhuis, de huisartsen(post) en GGZ.

Onze medewerkers

Ons personeel is ons grootste én belangrijkste kapitaal. Het lijkt een cliché maar is op dit moment binnen de ambulancesector maar al te waar. Er is krapte op de arbeidsmarkt voor acute zorgmedewerkers Kunnen beschikken over voldoende vakbekwame en gemotiveerde ambulanceverpleegkundigen en verpleegkundig centralisten blijft de komende jaren dan ook een grote uitdaging. Daarom steken wij veel energie in het aantrekken van nieuwe collega’s én het behouden van onze medewerkers.

Bestuur en financiers

De 36 gemeenten in ons werkgebied zijn onze eigenaar en vormen ons bestuur. Onze financiers, dat zijn de zorgverzekeraars.  Zij zijn geen ketenpartner in de medische acute zorgketen, maar wél een samenwerkingspartner van doorslaggevend belang. Gemeenten en zorgverzekeraars spelen een grote rol bij het verwezenlijken van onze toekomstvisie. Wij zoeken daarom steeds de samenwerking om de krachten te bundelen bij het realiseren van onze ambities en het verbeteren van de prestaties.

Organisatie

Informatie voor gemeenten en bestuurders