Medisch stafbureau

In het medisch stafbureau hebben momenteel naast de manager medisch stafbureau, drie artsen en zes verpleegkundig specialisten zitting.

Taken medisch stafbureau

Het medisch stafbureau heeft als taak om de kwaliteit van zorg binnen de RAV te bewaken en te verbeteren. Dit doen zij door de scholing die de medewerkers van de RAV krijgen, medisch inhoudelijk te evalueren en te verbeteren.
Daarnaast bewaken ze de kwaliteit van de zorg en de geleverde zorg. Dit doen zij door de medewerkers te voorzien van ritbonevaluaties, waar zij direct feedback krijgen op hun medisch en verpleegkundig handelen. Indien nodig worden er trajecten geïnitieerd op de individuele behoefte van de medewerker. Ook door middel van het adequaat afhandelen van vragen en klachten, wordt de kwaliteit bewaakt en indien noodzakelijk verbeterd. De gebruikte protocollen worden kritisch getoetst aan de huidige inzichten en beschikbare wetenschappelijke studies.

Inspelen op behoefte van patiënt, medewerker en organisatie

Door op eigen initiatief toepasbaar wetenschappelijk onderzoek uit te voeren, wordt direct ingespeeld op de behoefte van de patiënt, de medewerker en de organisatie. Resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om de zorg naar een nog hoger niveau te tillen. In het kader van verdere ontwikkeling wordt er deelgenomen aan een aantal projecten die gericht zijn op het verbeteren van de zorg en het verbeteren van de communicatie met onze ketenpartners (ziekenhuizen, huisartsen etc).

Onze RAV heeft de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid als duidelijke speerpunten van beleid.