Ambulancehulpverlening


Zodra u van ons ambulancezorg ontvangt, registreren wij u als patiënt en verwerken wij uw persoonsgegevens.  

Waarom?

Wanneer u door ons wordt behandeld, zijn wij verplicht uw medische gegevens te verwerken in een patiëntendossier. Met verwerken bedoelen we dat we uw gegevens bijvoorbeeld zullen opslaan en aanvullen. Ook kunnen we deze verstrekken aan direct betrokken zorgverleners. Na verloop van tijd zullen we uw gegevens ook weer verwijderen.  

Hoe?

Vanuit het meldkamersysteem GMS wordt de opdracht tot ambulance-inzet doorgegeven aan de ambulance via het elektronisch ritformulier en de boordcomputer. De ambulanceverpleegkundige kan met een persoonlijke inlogcode alleen de voor hem/haar bestemde ritgegevens inzien. Tijdens de rit (en zo nodig na afloop) vult de ambulanceverpleegkundige het elektronisch ritformulier aan met gegevens over de medische toestand van de patiënten en de overdracht aan het ziekenhuis. Als het elektronisch ritformulier volledig is ingevuld, wordt de rit afgesloten en middels een speciale VECOZO-koppeling klaargezet voor facturatie aan de zorgverzekeraar. Alleen de direct betrokken ambulanceverpleegkundige kan alleen de zelf ingevulde ritformulieren inzien. Bij overdracht van de 
patiënt aan een andere zorginstelling/zorgverlener worden de patiëntgegevens in het elektronische ritformulier digitaal doorgezonden aan deze zorgverlener.  

Wat? 

Medische gegevens 

Uw persoonsgegevens hebben we nodig om u zo goed mogelijke zorg te kunnen verlenen. Dat is ook iets waar wij ons hard voor maken. Iedere zorgverlener van RAV Brabant Midden-West-Noord doet zijn of haar uiterste best om u de beste behandeling te geven. Wat de ambulancemedewerker u vertelt, uitslagen van onderzoeken die tijdens de ambulance-hulpverlening gedaan worden, de werkdiagnose die gesteld wordt en het advies of de overdracht aan een volgende zorgverlener. Deze informatie verwerken we als medische gegevens. Dit omvat onder meer: diagnose (van huisarts/medisch specialist), werkdiagnose (van ambulanceverpleegkundige), toedracht, bevindingen, medicatie ambulance/arts/patiënt, verrichte handelingen, soort en plaats van letsel, meetgegevens lichamelijke parameters (incl. traumascore), opmerkingen en feedback en overdracht naar ketenpartner. 

Gegevens voor identificatie van de declaratie bij uw zorgverzekeraar 

Behalve uw medische gegevens hebben we ook andere persoonsgegevens nodig, zoals uw naam, voorletters, geslacht, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, betalende zorgverzekeraar, uw verzekeringsnummer, Burgerservicenummer en telefoonnummer. Het burgerservicenummer hebben we nodig om ervoor te zorgen dat we u niet verwarren met een ander persoon. Wanneer we u vervoeren, hebben we de gegevens ook nodig voor de financiële administratie en declaratie bij de zorgverzekeraar. Hierbij gaat het om: ritnummer, ambulancenummer, begin- en eindtijd van de rit, urgentie, vervoersadressen (van-naar)en de gegevens van de ambulancebemanning (incl. uitzendkrachten/stagiaires). Voor alle gegevens geldt dat we niet méér gegevens zullen verwerken dan noodzakelijk om u de juiste zorg te kunnen verlenen. De gegevens kunnen ook verwerkt worden voor managementinformatie of voor de afhandeling van incidentmeldingen (bijvoorbeeld bij een klacht, calamiteit of juridische procedure). 

Hoe lang? 

We bewaren uw gegevens – conform de wettelijke verplichting daartoe – minimaal 15 jaar na het eindigen van de behandeling. Dit geldt alleen voor de gegevens die tot het medisch dossier behoren. De declaratie aan de zorgverzekeraar wordt maximaal 7 jaar bewaard.