De patiënt staat centraal

De RAV doet er alles aan om zo hoogwaardig mogelijke ambulancezorg te verlenen. Onze medewerkers voldoen aan de eisen voor opleiding en vakbekwaamheid, en zij volgen elk jaar meerdere bijscholingsdagen en trainingen.

De patiënt staat bij ons centraal en klanttevredenheid staat hoog in ons vaandel. Uit tevredenheidsonderzoeken van de afgelopen jaren blijkt dat onze patiënten over het algemeen erg tevreden zijn over de door de RAV geboden hulpverlening. Maar met bijna 150.000 hulpverleningen per jaar kan het natuurlijk voorkomen dat er niet aan uw verwachtingen wordt voldaan, of dat u vragen of opmerkingen heeft over de hulpverlening.

Nazorg

Als het ambulanceteam denkt dat het nodig is, delen zij een nazorgkaartje uit. Hierop staan de gegevens die nodig zijn om contact met ons op te nemen over een incident waarbij u betrokken was. U kunt met uw vragen over de hulpverlening terecht bij de teammanager van de regio waar het incident plaatsvond. Bent u niet tevreden en wilt u een klacht indienen, dan verwijzen we u naar onze klachtenprocedure.

Rechtspositie

Op verschillende manieren is de rechtspositie van u als patiënt wettelijk beschermd. Ten eerste is de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst) op u van toepassing. Zodra de ambulancehulpverlening is opgestart, wordt automatisch deze wet van kracht. Hierdoor heeft u als patiënt onder andere recht:

  • op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand;
  • om op basis van de informatie die u heeft gekregen van de hulpverlener te beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling;
  • op inzage in uw medisch dossier.

Naast rechten heeft u ook een aantal plichten. Onder andere bent u verplicht om de hulpverlener duidelijk en volledig informeren zodat hij u op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen. Ook bent u verplicht om zoveel mogelijk mee te werken aan onderzoek en behandeling, door de adviezen en voorschriften op te volgen die de hulpverlener u geeft.

Kosten en eigen risico

De tarieven van ambulancezorg zijn in 2017 als volgt: voor een spoedrit (urgentie A1 en A2) wordt € 682,29 in rekening gebracht, en voor een bestelde rit (urgentie B) € 302,69. Deze tarieven zijn landelijk vastgesteld en voor alle ambulancediensten in Nederland gelijk. Ambulancevervoer wordt door uw zorgverzekeraar vergoed, maar houdt u er rekening mee dat deze vergoeding verrekend wordt met uw eigen risico.

Onderzoek

Alle ambulancehulpverleningen worden geregistreerd in ons ritregistratiesysteem, allereerst natuurlijk vanwege de wettelijk verplichte (medische) dossiervorming. Maar de aldus verzamelde gegevens worden ook regelmatig ingezet voor wetenschappelijk en statistisch onderzoek. Hiermee leveren wij graag een bijdrage aan het verhogen van medische kennis en verbetering van zorg. De RAV gaat uiteraard zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zeker als het gaat om onderzoeksdoeleinden. Heeft u alsnog bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens , dan kunt u dit aan ons kenbaar maken.