[et_pb_dcsbcm_divi_breadcrumbs_module homebreadcrumbtext=”” hide_currentbreadcrumb=”off” computed_field_html_payload=”Lay-out

Home » » Standaard

” admin_label=”Divi Breadcrumbs” _builder_version=”4.0.4″ fontsbreadcrumblinks_font=”|600|||||||” fontsbreadcrumblinks_text_color=”#022145″ fontsbreadcrumblinks_text_color__hover_enabled=”on” fontsbreadcrumblinks_text_color__hover=”#0077ff”][/et_pb_dcsbcm_divi_breadcrumbs_module]

Impact Consortium

IMplementation of a nurse Practitioner in emergency Ambulance Care in The Netherlands

Het doel van het Impact consortium is het evalueren van de implementatie van de verpleegkundige in de spoedeisende ambulancezorg. Dit willen we bereiken door de ontwikkeling van valide en betrouwbare proces-, structuur- en resultaatindicatoren voor veiligheid, efficiëntie, tevredenheid en kenmerken van patiënt- en ambulanceoproepen.

De hieronder beschreven groep van professionals heeft een gedeeld partnerschap om dit doel te bereiken. Dit consortium blijft vanaf de start in januari 2019 voor vijf jaar aangesteld. Ieder lid van het consortium draagt bij of heeft bijgedragen aan bovenstaande doelstelling, waarbij de mate van inspanning geen invloed heeft op de positie in de groep.

Leden van het Impact Consortium met volledige naam en titel(s) op alfabetische volgorde

Maartje M.J.F. Becks, MD 1
Sivera A.A. Berben, RN, PhD 2
Eugene den Boer RN, MANP 1
Lennert J.L.T. Breedveld RN, MSc 1
Kim van den Broek, MD 1
Chris Bruggeman RN, MSc 1
Geert-Jan Deddens, RN, MANP 1
Silvie C.M. van Doorn, RN, MSc 1
Remco H.A. Ebben, RN, PhD 2
Rogier R.B. Evenhuis, RN, MANP 1
Juliette A.J.A. Hereijgers, RN, MANP 1
Luc G.P.M. Matthijs, BSc 1
Xavier R.J. Moors, MD 1
Isabelle A.A. Nooijen, RN, MSc 1
Harm van de Pas, MD 1
Ruud C. Verhalle, RN, MSc 1
Risco C.W. van Vliet, RN, MSc 1
Lilian C.M. Vloet, RN, PhD 2

 

1 Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord, ‘s-Hertogenbosch, Nederland
2 Lectoraat acute intensive zorg, HAN, Nijmegen, Nederland

Publicaties

Het consortium heeft afspraken gemaakt over manuscripten, inclusief formats voor bibliografische verwijzingen. De positie van de auteurs wordt bepaald aan de hand van de richtlijnen van een tijdschrift, rekening houdend met persoonlijke inzet en ambities. Met betrekking tot deze ambitie wordt de plaats van de eerste auteur per deelgebied gegarandeerd. Indien meerdere plaatsen beschikbaar zijn, worden deze in overleg met elkaar bepaald met een maximum zoals aangegeven door het tijdschrift. Naast de auteurs krijgt het consortium ook altijd een auteurspositie of, als dat niet mogelijk is, wordt genoemd dat het consortium een bijdrage heeft geleverd.

Op basis van het onderwerp van de publicatie neemt het lid met dit deelgebied de plaats van de eerste of tweede auteur in. Dit is ook degene die de inhoudelijke intellectuele bijdrage levert, daarvoor verantwoordelijk is en het initiatief neemt voor deze studie. Onderstaande lijst is dynamisch, in overleg kunnen subgebieden worden toegevoegd of kunnen auteurs worden herbenoemd. Dit zijn de verschillende auteurs voor de verschillende deelgebieden:

Auteur Deelgebied
Ruud Verhalle Het gebruik van echografie in de ambulancezorg
Lennert Breedveld Vaso-actieve medicatie
Lennert Breedveld, Eugène den Boer PSA
Lennert Breedveld, Isabelle Nooijen OHCA
Risco van Vliet Inbedding van de NP, patiënttevredendheid
Juliette Hereijgers, Risco van Vliet Onderzoeksprotocol
Geert-Jan Deddens Meldkamer, rol en implementatie van een toezichthouder

Voor collegiale ondersteuning en bijdragen kan het hele consortium worden benaderd. Ten slotte moet altijd het consortiumlogo worden gebruikt.

 

Impact studie

In  het vakblad Ambulancezorg V&VN verscheen een artikel over de Impact studie. 

 

IMplementation of a nurse Practitioner in emergency Ambulance Care in The Netherlands

 

The goal of the impact consortium is to evaluate the implementation of a nurse practitioner in emergency ambulance care. We aim to achieve this through the development of valid and reliable process, structure and outcome indicators on safety, efficiency, satisfaction and characteristics of patient and ambulance calls.

The group of officials, described below, indicate that we have a shared partnership to achieve the above goal. This consortium group remains appointed for five years from the start in January 2019. Each member of the consortium will contribute or has contributed to the above objective, whereby the degree of effort has no influence on the position in the group.

Participants of the Impact consortium with their full name and title, in alphabetic order

Maartje M.J.F. Becks, MD 1
Sivera A.A. Berben, RN, PhD 2
Eugene den Boer RN, MANP 1
Lennert J.L.T. Breedveld RN, MSc 1
Kim van den Broek, MD 1
Chris Bruggeman RN, MSc 1
Geert-Jan Deddens, RN, MANP 1
Silvie C.M. van Doorn, RN, MSc 1
Remco H.A. Ebben, RN, PhD 2
Rogier R.B. Evenhuis, RN, MANP 1
Juliette A.J.A. Hereijgers, RN, MANP 1
Luc G.P.M. Matthijs, BSc 1
Xavier R.J. Moors, MD 1
Isabelle A.A. Nooijen, RN, MSc 1
Harm van de Pas, MD 1
Ruud C. Verhalle, RN, MSc 1
Risco C.W. van Vliet, RN, MSc 1
Lilian C.M. Vloet, RN, PhD 2

 

1 Emergency Medical Service RAV Brabant Midden-West-Noord, ‘s-Hertogenbosch, The Netherlands
2 HAN University of Applied Science, Research Department of Emergency and Critical Care, Nijmegen, The Netherlands

Publications

This document defines agreements for manuscripts, including formats for bibliographic references. The positions of the various authors will be determined on the basis of the guidelines of a journal, taking into account personal commitment and ambitions. Regarding these ambitions, the first author’s place, per sub-area, is guaranteed through this document. If several places are optional, they will be determined in consultation with each other with a maximum as indicated by the journal. In addition to the authors, the consortium is always awarded with a auteurs position or if not possible listed on behalf of the consortium a contributorship.

In order to provide guidance to the various publications, different subareas are described with the official who will occupy the first or second author’s place. This official is therefore the person who makes substantive intellectual contributions and is therefore responsible and takes the initiative in for this study.

The list below is dynamic, in consultation sub areas can be added or authors can be reappointed. For example, here are the different authors for the different sub areas.

Auteur(s) Sub area
Ruud Verhalle Ultrasound use by a NP in ambulance care.
Lennert Breedveld Vaso-active medication
Lennert Breedveld, Eugène den Boer PSA
Lennert Breedveld, Isabelle Nooijen OHCA
Risco van Vliet Implementation of a NP, patient satisfaction
Juliette Hereijgers, Risco van Vliet Research protocol
Geert-Jan Deddens Dispatch center, roles and implementation of a supervisor.

For peer support and contribution, the entire consortium can be addressed. Finally, together with the consortium the logo must be used.