RAV Brabant Midden-West-Noord https://www.ravbrabantmwn.nl Ambulancezorg vanuit het hart Mon, 13 Jul 2020 09:06:20 +0000 nl hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.2 https://www.ravbrabantmwn.nl/wp-content/uploads/2019/07/cropped-favicon-32x32.png RAV Brabant Midden-West-Noord https://www.ravbrabantmwn.nl 32 32 toiletinrichting https://www.ravbrabantmwn.nl/toiletinrichting/ https://www.ravbrabantmwn.nl/toiletinrichting/#respond Mon, 13 Jul 2020 09:06:17 +0000 https://www.ravbrabantmwn.nl/?p=8424
 1.  » 

Certificaat voor milieuvriendelijke toiletinrichting

Bij onze RAV doen we er alles aan om zo milieuvriendelijk te ondernemen. Dat zie je terug in de aanschaf van onze ambulances en bij de bouw van nieuwe ambulanceposten. Om een bijdrage te leveren aan het milieu, kunnen ook de kleine beetjes helpen.

Vorig jaar gingen we bijvoorbeeld over op duurzame toilethygiëne. De toiletpapierdispensers in alle toiletten op de ambulanceposten worden volledig CO2-neutraal geproduceerd. Ook worden er in het productieproces geen schadelijke chemicaliën gebruikt waardoor de dispensers veilig zijn voor mens en milieu. De dispensers zijn daarnaast heel zuinig in gebruik.

Al met al leverde dat in 2019 een besparing op het milieu op. Hiervoor ontvingen we een certificaat.

]]>
https://www.ravbrabantmwn.nl/toiletinrichting/feed/ 0
Nieuwe Wet Ambulancezorgvoorzieningen https://www.ravbrabantmwn.nl/nieuwe-wet-ambulancezorgvoorzieningen/ https://www.ravbrabantmwn.nl/nieuwe-wet-ambulancezorgvoorzieningen/#respond Thu, 09 Jul 2020 07:47:11 +0000 https://www.ravbrabantmwn.nl/?p=8386
 1.  » 

Na 7 jaar een nieuwe Wet Ambulancezorg!

Op 7 juli 2020 heeft de Eerste Kamer de Wet Ambulancezorgvoorzieningen als hamerstuk afgedaan. Dit bericht bevat een historisch overzicht over het proces van de afgelopen jaren dat uiteindelijk in de Wet Ambulancezorgvoorzieningen heeft geresulteerd. Aansluitend zijn de hoofdlijnen van de nieuwe wet in dit bericht geschetst, evenals het vervolg in de komende maanden in de vorm van het Besluit en de Regeling Ambulancezorgvoorzieningen die nog in voorbereiding zijn.

HISTORISCH OVERZICHT

De Wet Ambulancezorgvoorzieningen kent een lange aanloop, die in 1962 begon bij een groot treinongeluk bij Harmelen waarbij bleek dat het ambulancevervoer niet goed georganiseerd was.

Wet Ambulancevervoer

In 1971 is de Wet Ambulancevervoer vastgesteld en gefaseerd in werking getreden. Deze wet regelde de inrichting van veertig CPA’s, Centrale Posten Ambulancezorg, die de zorg moesten coördineren. De provincies waren verantwoordelijk voor de spreiding en capaciteit van ambulances en er werden eisen gesteld aan personeel en materieel.

‘Met zorg verbonden’

In 1997 hebben de ministers Borst (VWS) en Dijkstal (BZK) de nota ‘Met zorg verbonden’ gepresenteerd. Deze nota heeft betrekking op de spoedeisende medische hulpverlening bij ongevallen en rampen en in het bijzonder de ambulancezorg en de traumazorg. ‘Met zorg verbonden’ introduceert onder andere de organisatie RAV (Regionale Ambulancevoorziening) als gewenste toekomstige organisatiestructuur.

Wet Ambulancezorg

Onder verantwoordelijkheid van minister Hoogervorst van VWS is in 2004 de Wet Ambulancezorg naar de Tweede Kamer gestuurd. De Tweede Kamer behandelde het wetsvoorstel in maart 2006 en heeft het toen aangenomen. Een van de belangrijkste amendementen was dat er geen sprake meer zou zijn van aanbesteding maar van vergunningverlening.

De behandeling van de wet ligt vervolgens geruime tijd stil. De Eerste Kamer heeft een aantal keren vragen gesteld aan minister Klink van VWS. Eind 2008 behandelt de Eerste Kamer het wetsvoorstel en neemt het op 2 december zonder stemming aan.

Tijdelijke wet ambulancezorg

De uitwerking van de wet in een ministeriële regeling en een besluit, om onder andere de procedure van vergunningverlening te regelen, kost veel tijd en stuit op Europeesrechtelijke bezwaren. In augustus 2011 dient minister Schippers van VWS daarom een nieuw wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer, de Tijdelijke wet ambulancezorg. Een wet met een looptijd van vijf jaar, die regelt dat aanbieders van ambulancezorg een aanwijzing krijgen van de minister van VWS voor het verlenen van ambulancezorg.

Op 12 maart 2012 heeft de Tweede Kamer de Tijdelijke wet ambulancezorg aangenomen, op 24 april 2012 deed de Eerste Kamer het wetsvoorstel als hamerstuk af. De Wet Ambulancezorg is nooit in werking getreden en kwam te vervallen bij de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) op 1 januari 2013.

Met de inwerkingtreding van de Twaz:

 • zijn RAV’s als enige rechtspersoon verantwoordelijk voor de ambulancezorg in hun verzorgingsgebied, de RAV-regio;
 • is de RAV verantwoordelijk voor de instandhouding van een meldkamer en het verlenen van ambulancezorg;
 • is de RAV een zorginstelling conform de WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen) en daarmee aanspreekbaar op:
  – beschikbaarheid en bereikbaarheid,
  – professionele, kwalitatief hoogwaardige en veilige zorg en
  – patiëntenparticipatie en goed bestuur.

Met de tijdelijkheid van de Twaz werd beoogd om gedurende de vijf jaar looptijd tot structurele wetgeving voor de ambulancezorg te komen op een manier die recht doet aan de uitgangspunten die met het parlement zijn besproken én die past binnen de Europese wet- en regelgeving.

Verlenging en wijziging van de Tijdelijke wet ambulancezorg

Begin 2016 gaf minister Schippers van VWS bij de Tweede Kamer aan voornemens te zijn de Tijdelijke wet ambulancezorg te verlengen. De reden is dat er nog te veel onzekerheden zijn over de inrichting van de keten van acute zorg en de rol die zorgverzekeraars daarbij kunnen vervullen en over de ontwikkeling van de multidisciplinaire samenwerking en taakuitvoering op de meldkamers.

Het wetsvoorstel tot Verlenging en wijziging van de Tijdelijke wet ambulancezorg is op 30 mei 2017 door de Tweede Kamer aangenomen, minister Van Rijn was op dat moment minister van VWS, en op 10 oktober 2017 door de Eerste Kamer als hamerstuk afgedaan. De Twaz is hiermee met een periode van maximaal drie jaar tot uiterlijk 1 januari 2021 verlengd.
Ook is van de gelegenheid gebruik gemaakt het begrip ambulancezorg te verhelderen.

Wet ambulancezorgvoorzieningen

Vlak voor de zomer van 2019 heeft minister Bruins, minister voor Medische Zaken en Sport, in een brief aan de Tweede Kamer de contouren van de toekomstige wetgeving voor de ambulancesector geschetst. In het najaar van 2019 heeft het ministerie van VWS de eerste conceptwetteksten met betrokken gedeeld en besproken. Dit heeft geresulteerd in een voorstel Wet Ambulancevoorzieningen, dat op 26 mei 2020 bij de Tweede Kamer is ingediend.

De Tweede Kamer heeft op 30 juni 2020 het wetsvoorstel met algemene stemmen aangenomen, de Eerste Kamer heeft de Wet ambulancezorgvoorzieningen op 7 juli 2020 als hamerstuk afgedaan. De Wet ambulancezorgvoorzieningen biedt zekerheid over ambulancevoorzieningen in de toekomst en waarborgt de continuïteit en kwaliteit van de ambulancevoorzieningen.

Net als in de huidige situatie is er per veiligheidsregio één aanbieder. Deze heeft het alleenrecht én de plicht om in de veiligheidsregio ambulancezorg te leveren. De zorgverzekeraar heeft zorgplicht en vervult de inkooprol in de gehele acute zorg. De rollen van ambulancevoorziening en zorgverzekeraar samen borgen de continuïteit van de ambulancezorg als onderdeel van de keten van acute zorg.

De huidige aanbieders van ambulancezorg hebben krachtens artikel 6 van de Twaz een aanwijzing voor het verlenen van ambulancezorg. Als de Wet ambulancezorgvoorzieningen in werking is getreden behouden deze aanwijzingen hun geldigheid. Met andere woorden, de huidige aanwijzing wordt (stilzwijgend) verlengd. Met het oog op de continuïteit van de ambulancezorg wordt ook de inkoop van ambulancezorg door zorgverzekeraars in representatie voortgezet. Dat betekent dat de twee grootste zorgverzekeraars in de regio namens alle zorgverzekeraars inkopen.

De regering is van oordeel dat de ambulancezorg in Nederland aangemerkt kan worden als een niet-economische dienst van algemeen belang (NEDAB). Het gevolg hiervan is dat de bepalingen met betrekking tot het vrij verkeer uit het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) niet van toepassing zijn.

Besluit ambulancezorgvoorzieningen

Het ministerie heeft een Besluit ambulancezorgvoorzieningen in voorbereiding. Dit besluit regelt:

 • het terugontvangen van informatie over de patiënt van de SEH door de RAV met het oog op kwaliteitsbewaking, -bevordering en -verbetering binnen de ambulancezorg
 • wijzigingen in andere wetgeving als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet ambulancezorgvoorzieningen, waaronder:
  – het Besluit Beschikbaarheidsbijdrage WNG (bekostiging vervoer per ambulancehelikopter vanaf de Waddeneilanden)
  – het Besluit Personenvervoer 2000
  – het Besluit Uitbreiding en Beperking werkingssfeer WMG
  – het Besluit Wmcz 2018
  – het Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992
  – het Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1994
  – het Uitvoeringsbesluit WTZi

Het ministerie streeft ernaar het Besluit aan het einde van de zomervakantie voor te leggen aan de Raad van State.

Ministeriële regeling

Op 2 juli 2020 is de ministeriële regeling in internetconsultatie gegaan, deze sluit op 15 september 2020. Het ministerie van VWS heeft hierbij de volgende vragen voorgelegd, ingegeven door de discussie in de Kamer en het veld:

 1. Acht u de kwaliteit en beschikbaarheid van de ambulancezorg met deze regeling en de kwaliteitskaders van de sector voldoende geborgd? Zo nee, welke suggesties heeft u ter verbetering?
 2. Acht u met de in artikel 7 beschreven zorgdifferentiatie en de kwaliteitskaders van de sector de kwaliteit en beschikbaarheid van ambulancezorg voldoende geborgd? Zo nee, welke suggesties heeft u ter verbetering?
 3. Zitten er voldoende stimulansen in de regeling en de kwaliteitskaders van de sector voor innovatie en doelmatigheid? Zo nee, welke suggesties heeft u ter verbetering?
 4. Heeft u andere suggesties bij de regeling?
 5. Heeft u overige opmerkingen naar aanleiding van de regeling?

Na verwerking van de resultaten van de consultatie stuurt het ministerie van VWS de regeling naar de Eerste en de Tweede Kamer.

]]>
https://www.ravbrabantmwn.nl/nieuwe-wet-ambulancezorgvoorzieningen/feed/ 0
Tijdlijn Corona https://www.ravbrabantmwn.nl/tijdlijn-corona/ https://www.ravbrabantmwn.nl/tijdlijn-corona/#respond Tue, 02 Jun 2020 08:51:05 +0000 https://www.ravbrabantmwn.nl/?p=8104
 1.  » 

Ambulancedienst in Coronatijd

Het is begin juni, de verspreiding van COVID-19 in Noord-Brabant is over zijn piek heen. We merken dit in de ambulancezorg: het aantal ritten met personen met (vermoeden van) Coronabesmetting is gezakt tot onder de 2% van het totaal aantal ritten. En ook het aantal overplaatsingen van patiënten is terug op het niveau van vóór de crisis.

Begin mei is ons Crisisbeleidsteam (CBT) afgeschaald. Wel blijven we de situatie nauwgezet monitoren en bereiden we ons voor op een eventuele tweede golf. De afgelopen maanden waren hectisch. Maar door een goede voorbereiding en crisisstructuur, én vooral door de inzet van al onze medewerkers, konden we de uitdaging aan. Hoe de crisis voor ons is verlopen, hebben we grafisch weergegeven in een tijdlijn. Bekijk hier het document als pdf. Een aantal onderdelen is dan aanklikbaar voor meer informatie.

 

]]>
https://www.ravbrabantmwn.nl/tijdlijn-corona/feed/ 0
Bedrijfscontinuïteit https://www.ravbrabantmwn.nl/bedrijfscontinuiteit/ https://www.ravbrabantmwn.nl/bedrijfscontinuiteit/#respond Tue, 02 Jun 2020 08:08:23 +0000 https://www.ravbrabantmwn.nl/?p=8155
 1.  » 

Bedrijfscontinuïteit: flexibel inspelen op onverwachte situaties

Het leveren van ambulancezorg is een publieke taak die van levensbelang kan zijn. Deze taak is onder te verdelen in verschillende onderdelen, ook wel kritische processen genoemd. Deze zijn namelijk cruciaal om kwalitatief hoogstaande ambulancezorg te leveren. (Langdurige) uitval van (gedeelten van) deze processen kan negatieve en zelfs onacceptabele gevolgen hebben. Voor burgers en medewerkers, maar ook voor  (keten)partners, de RAV zelf en andere betrokkenen. Dit willen we natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen. Daarom hebben wij deze kritische processen in kaart gebracht in bedrijfscontinuïteitsplannen.

Direct na de uitbraak van COVID-19 in februari 2020 is onze RAV conform de crisisstructuur opgeschaald. Het crisisbeleidsteam (CBT) werd direct bijeen geroepen. In maart heeft het CBT een bedrijfscontinuïteitsplan voor COVID-19 opgesteld waarmee we de crisis gestructureerd en gefaseerd het hoofd konden bieden. In korte tijd zijn diverse scenario’s uitgewerkt en nieuwe (tijdelijke) werkprocedures doorgevoerd.

De impact van de Coronapandemie was groot en heeft ons veel nieuwe inzichten gegeven. Tegelijkertijd zijn we enorm trots op de inzet van onze medewerkers, waardoor we de crisis samen hebben beleefd en doorstaan. Het ziekteverzuim van onze RAV bleef relatief laag en er ontstonden daardoor geen grote capaciteitsproblemen. Omdat er altijd weer een nieuwe pandemie (COVID19 of anders) kan komen, willen we hier goed op voorbereid zijn én blijven. Met het bedrijfscontinuïteitsplan dat er nu ligt, kunnen we flexibel inspelen op onverwachte situaties en toch de zorg in de keten waarborgen.

Weten hoe onze RAV werkte in Coronatijd? Bekijk de tijdlijn

]]>
https://www.ravbrabantmwn.nl/bedrijfscontinuiteit/feed/ 0
Wet Ambulancevoorzieningen https://www.ravbrabantmwn.nl/wet-ambulancevoorzieningen/ https://www.ravbrabantmwn.nl/wet-ambulancevoorzieningen/#respond Thu, 28 May 2020 09:48:59 +0000 https://www.ravbrabantmwn.nl/?p=8120
 1.  » 

RAV Brabant Midden-West-Noord blijft aanbieder ambulancezorg in de regio

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel Wet ambulancevoorzieningen op voordracht van minister Martin van Rijn van Medische Zorg en Sport. Het doel van de wet is zekerheid bieden over ambulancezorg in de toekomst en zet dan ook in op continuïteit en kwaliteit. Per veiligheidsregio krijgt de huidige aanbieder het recht en tegelijkertijd de plicht om ambulancezorg te leveren. Dat wordt een aanwijzing voor onbepaalde tijd. Kwaliteitsnormen hebben een expliciete plek in de nieuwe wetgeving.

Ger Jacobs, directeur RAV Brabant Midden-West-Noord, zegt daarover: “Met het voorstel Wet ambulancevoorzieningen, komt na jaren van onzekerheid, eindelijk duidelijkheid over de toekomst van de ambulancezorg in Nederland. Onze RAV volgt al jaren de ontwikkelingen rondom de nieuwe Wet en heeft zich voorbereid om te kunnen voldoen aan de in de Wet gestelde eisen en voorwaarden. Wij zien de invoering van de Wet dan ook met vertrouwen tegemoet.”

De ambulancezorg wordt aangemerkt als niet-economische dienst van algemeen belang. De overheid bepaalt de regio-indeling, wijst één aanbieder aan en bepaalt de budgetten, tarieven, stelt eisen aan bestuur, intern toezicht en transparantie van de aanbieder en legt de kwaliteitseisen vast. De aanbieder heeft het alleenrecht op het leveren van de ambulancezorg maar ook de plicht om kwalitatief goede en tijdige zorg te leveren. De twee grootste verzekeraars in de regio blijven, net als nu het geval is, zorg inkopen bij de aangewezen aanbieder en hebben de plicht om voldoende spoedeisende en niet spoedeisende (of planbare) ambulancezorg in te kopen voor hun verzekerden.

Minister Martin van Rijn: “Goede zorg voor de patiënt staat centraal bij een cruciale zorg als de ambulancezorg. Daar moet je dag en nacht op kunnen rekenen. Dan is het van belang dat je elkaar goed kent in de regio en afspraken kan maken. Denk aan de huisartsen, spoedeisende hulpafdelingen en andere partners waar ambulancemedewerkers mee samenwerken. Een vaste aanbieder geeft rust en helderheid voor patiënten, ambulancemedewerkers en voor andere partners in de regio.”

Kwaliteitsnormen waarop de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toezicht houdt, hebben een expliciete plek in de nieuwe wetgeving. De ambulancesector heeft een eerste Kwaliteitskader ontwikkeld met meetinstrumenten, dat wordt doorontwikkeld naar een normerend kader. Daarnaast zal de minister andere kwaliteitsnormen opnemen in de regelgeving, in principe gebaseerd op de bestaande praktijk en eigen richtlijnen van de sector. De minister kan een bewindvoerder aanstellen of in het uiterste geval een aanwijzing intrekken als er duidelijk onder het kwaliteitsniveau wordt gefunctioneerd. De aanleiding voor het wetsvoorstel is het aflopen van de Tijdelijke wet ambulancezorg per 1 januari 2021.

]]>
https://www.ravbrabantmwn.nl/wet-ambulancevoorzieningen/feed/ 0
Onderhandelaarsakkoord https://www.ravbrabantmwn.nl/onderhandelaarsakkoord/ https://www.ravbrabantmwn.nl/onderhandelaarsakkoord/#respond Tue, 26 May 2020 09:16:06 +0000 https://www.ravbrabantmwn.nl/?p=8088
 1.  » 

Partijen zijn het eens over nieuwe CAO Ambulancezorg

Werkgeversorganisatie Ambulancezorg Nederland (AZN) en vakbonden CNV Zorg & Welzijn en FNV Zorg en Welzijn hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de ambulancesector.

Han Noten, voorzitter AZN: “Met dit akkoord willen we als cao-partijen blijk geven van onze waardering voor de inzet en betrokkenheid van alle medewerkers in de ambulancezorg”.

De belangrijkste afspraken binnen het akkoord zijn onder meer een salarisverhoging gelijk aan de cao-ziekenhuizen: 5% per 1 januari 2020 en 3% per 1 januari 2021. Daarnaast krijgen medewerkers een eenmalige bruto uitkering van € 1200 (naar rato) over 2019. Andere onderwerpen waarover goede afspraken zijn gemaakt zijn de onregelmatigheidstoeslag en functiewaardering. Ook bevat het akkoord afspraken over een vitaliteitspact, een regeling in het kader van het pensioenakkoord en een verruiming van het spaarverlof.

Raadpleging achterban
Het onderhandelaarsakkoord wordt de komende weken met positief advies voorgelegd aan de achterban van de vakbonden en de leden van AZN. Bij een positief resultaat van deze raadplegingen is de nieuwe cao ambulancezorg een feit.

Over de cao
De cao ambulancezorg geldt voor meer dan 6000 ambulancemedewerkers van de 25 Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) in Nederland. De nieuwe cao ambulancezorg heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot 1 juli 2021.

]]>
https://www.ravbrabantmwn.nl/onderhandelaarsakkoord/feed/ 0
RAV tijdens corona https://www.ravbrabantmwn.nl/rav-tijdens-corona/ https://www.ravbrabantmwn.nl/rav-tijdens-corona/#respond Tue, 31 Mar 2020 10:24:02 +0000 https://www.ravbrabantmwn.nl/?p=7984
 1.  » 

Ambulancezorg en corona

Op 26 februari 2020 vervoerde RAV Brabant Midden-West-Noord de eerste met COVID-19 besmette patiënt in Nederland naar het ziekenhuis in Tilburg. De dagen daarna volgden de besmettingen elkaar in snel tempo op, en werd Brabant het epicentrum van de Corona-pandemie in Nederland. Waar staan we nu, een maand later?

We werken intensief samen met de ziekenhuizen en huisartsenposten, om de zorg in de keten zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het aantal zorgambulances in ons werkgebied hebben we dan ook verhoogd; deze zetten we vooral in voor het overplaatsen van patiënten. In Tilburg werd een coördinatiecentrum ingericht voor het vervoer van patiënten vanuit Brabant naar ziekenhuizen in de rest van het land.

We houden vanzelfsprekend onze eigen medewerkers ook goed in de gaten. We zorgen bijvoorbeeld voor beschermende kleding, voor hun eigen veiligheid en die van de patiënt. Alles met het doel om ook tijdens de coronacrisis de beste zorg te blijven leveren.

Heb je vragen over het Coronavirus? Ga dan naar de website van het RIVM of bel 0800-1351.

]]>
https://www.ravbrabantmwn.nl/rav-tijdens-corona/feed/ 0
CZO-accreditatie https://www.ravbrabantmwn.nl/czo-accreditatie/ https://www.ravbrabantmwn.nl/czo-accreditatie/#respond Thu, 20 Feb 2020 14:46:51 +0000 https://www.ravbrabantmwn.nl/?p=7702
 1.  » 

Opleiding tot ambulanceverpleegkundige krijgt CZO-accreditatie

Sinds eind vorig jaar biedt onze RAV mensen met een diploma HBO-v een opleiding tot ambulanceverpleegkundige aan. Het College Zorg Opleidingen (CZO) heeft deze opleiding nu geaccrediteerd. Dat betekent dat alle studenten bij het succesvol afronden van de examenonderdelen van de opleiding een CZO-diploma ontvangen.

Na Ambulancezorg Groningen is RAV Brabant Midden-West-Noord het tweede opleidingsinstituut dat deze opleiding verzorgt.

In oktober 2019 is de eerste groep studenten gestart. De lessen volgen zij in ons opleidingscentrum in Uden. Eind april ronden zij het theoretische gedeelte af om zich volledig te gaan richten op de praktijk. Intussen zijn nieuwe studenten geselecteerd voor de groep die in mei van start gaat. Deze groep volgt de opleiding op onze nieuwe scholingslocatie in Ulvenhout, die op 1 februari officieel geopend is.

Meer informatie over de opleiding vind je hier.

]]>
https://www.ravbrabantmwn.nl/czo-accreditatie/feed/ 0
Opening ambulancepost Ulvenhout https://www.ravbrabantmwn.nl/opening-ambulancepost-ulvenhout/ https://www.ravbrabantmwn.nl/opening-ambulancepost-ulvenhout/#respond Wed, 19 Feb 2020 12:58:57 +0000 https://www.ravbrabantmwn.nl/?p=7680
 1.  » 

Feestelijke opening ambulancepost Ulvenhout

Op 1 februari was het zover: de officiële heropening van de ambulancepost in Ulvenhout. Alles was in de ambulancegarage in gereedheid gebracht om zo’n 80 gasten te ontvangen: de gemeente Breda en buurgemeenten, ketenpartners, het bouwteam en collega’s werkzaam op de post zelf. De gasten kwamen binnen via de rode loper en een ballonnenboog waar ze werden opgevangen door onze gastvrouwen. Al snel was het gezellig druk in de garage waar we de gasten ontvingen met koffie en thee met een petit-fourtje.

Om 10.45 uur opende directeur Ger Jacobs de ochtend en vertelde over de totstandkoming en duurzaamheid van de post. Daarna gaf hij het woord aan mevrouw Miriam Haagh, wethouder Gezondheid van de gemeente Breda. Zij benadrukte het belang van de post voor de regio Breda en gaf aan trots te zijn op deze mooie locatie. Daarna volgde de openingshandeling, waarvoor we een film hebben laten maken. Deze was te zien op een groot scherm.

Daarna ging de film over op ‘live action’: het ambulanceteam kwam de garage binnenlopen en overhandigde het koffertje met daarin een schaar. Na het aftellen, knipte mevrouw Haagh een lint door waarmee de post officieel heropend was. De gasten konden vervolgens een kijkje nemen in het pand. We sloten de feestelijkheden af met een lunch.

Ook de pers was bij de opening aanwezig. Er verscheen een artikel in krant BN De Stem en een nieuwsitem op lokale tv-zender BredaNu.

]]>
https://www.ravbrabantmwn.nl/opening-ambulancepost-ulvenhout/feed/ 0
RAV betaalt kosten gebruikte AED https://www.ravbrabantmwn.nl/rav-betaalt-kosten-gebruikte-aed/ https://www.ravbrabantmwn.nl/rav-betaalt-kosten-gebruikte-aed/#respond Wed, 19 Feb 2020 11:54:22 +0000 https://www.ravbrabantmwn.nl/?p=7652
 1.  » 

Kosten AED declareren bij RAV

Defibrillatoren of AED’s hangen op duizenden plaatsen in Nederland, bijvoorbeeld op scholen, in bedrijven en winkels. Een AED wordt gebruikt bij een reanimatie, om de hartslag van een slachtoffer weer op gang te brengen. Als de AED gebruikt is, moet de eigenaar onder meer de elektrodenpads vervangen.. De eigenaar van de AED kan deze kosten verhalen bij de zorgverzekeraar van het slachtoffer. Maar in de praktijk gebeurt dat weinig, omdat men vaak niet weet wie het slachtoffer is. En als het slachtoffer is overleden, vinden bezitters van de AED het vaak te pijnlijk om nabestaanden met de kosten lastig te vallen. Het gevolg is dat bedrijven, winkels en sportverenigingen vaak zelf voor de kosten opdraaien.Deze regeling is nu aangepast. De eigenaar van een AED kan de kosten voor het weer gebruiksklaar maken rechtstreeks indienen bij de RAV in de eigen regio.

Welke kosten declareren?

De kosten die gedeclareerd kunnen worden, moeten rechtstreeks te maken hebben met het gebruik van een AED bij een verzekerd persoon. Reguliere, eventueel terugkerende, kosten zoals de vervanging van de batterij vallen buiten de vergoeding. Te declareren kosten zijn:
– vervangen van elektrodenpads
– uitlezen van de AED
– batterij als deze elke keer na inzet van de AED vervangen moet worden
– gebruiksklaar maken van de AED

Hoe declareren?

Ga naar het declaratieformulier.

 

]]>
https://www.ravbrabantmwn.nl/rav-betaalt-kosten-gebruikte-aed/feed/ 0